Androgynitet, Hermafrodism

« Back to Glossary Index

Androgynitet betecknar människans eller gudens urtillstånd; den självtillräckliga helheten. (Jämför CIRKEL och ÄGG.) Det ursprungliga hänsyftar till det omedvetna, och eftersom omedvetnas symboler innehåller sin motsats uttrycks de ”hermafrodiskt”; dessa innehåll kan också spontant reproduceras. I drömmar kan dessa symboler uttryckas på flera olika sätt.

Mytologi
Många gudar var androgyna som ett uttryck för ”urhelheten”, och somliga befruktade också sig själva, såsom Ra. Andra gudomar som Nun och Tiamat beskrivs som ”bisexuella”. (”Endast den absoluta helheten kan förnya sig utifrån sig själv och återföda sig själv”, påpekar Jung i Aion, par. 221.) Spår av detta tema återfinns hos Zeus, som bar sitt barn Dionysos i sitt “lår”; och Oden, den store fadern med utpräglat feminina drag. (I synnerhet de grekiska gudarnas bisexualitet är sannolikt ett uttryck för deras hermafrodism.) På samma sätt framställdes Den stora modern ibland med skägg för att illustrera hennes androgynitet, liksom somliga gudar hade kvinnokläder. Den stora modern kan representera det omedvetnas djupaste skikt där motsatserna maskulint och feminint inte ännu är separerade. (Jämför nedan.) ”Föreställningen om ett dubbelkönat urväsen har djupa rötter och vidsträckt spridning”, enligt Folke Ström (1985, s. 95). Man kan se Jungfru Maria som ett uttryck för detta arketypiska mönster, sedan hon föder Kristus utan man; precis som den androgyne urmänniskan Adam ”skapar” Eva, likaledes med en mystisk “hjälpare”. (CW 14, par. 581.)

Alkemi
Även ”filosofernas sten” befruktar och föder sig själv, enligt alkemin, liksom Mercurius i dess källor stundom är hermafrodit, eller tvåkönad, och kan befrukta sig själv. Detta urtillstånd är en beskrivning av prima materia, urtidens kaos, och mycket riktigt har ofta MONSTER samtidigt tillskrivits både manliga och kvinnliga attribut. ”Mercuriusormen” som uttryck för alkemisternas urmateria var bisexuell, och/eller en självbefruktande DRAKE. Men framför allt var Mercurius alltid paradoxal, både det ena och det andra.

Symbolens dubbla natur
Symboler uttrycks ofta som ”bisexuella”, eller annorlunda uttryckt som både feminina och maskulina, eftersom de alltid innehåller sin motsats; liksom en symbol har som regel både en ”bra” och en ”dålig” sida. Till exempel, ELD kan symbolisera rening men också förstörelse, ORM både instinkt och ande, och så vidare, precis som exempelvis TRÄD har både maskulina och feminina värden.

Särskiljande
Man kan betrakta den första människan, Adam, som en hermafrodit snarare än en man, eftersom kvinnan skapas ur honom; det vill säga, Gud särskiljer den första människan till man och kvinna, alldeles som han ”särskiljer” jorden och havet, ljuset och mörkret, och så vidare. Med särskiljande uppstår medvetandet; den ursprungliga enheten betecknas ibland som kaos (prima materia hos alkemisterna) och är en symbol för omedvetenhet, ur vilket medvetenhet föds genom differentiering. (Jämför TVÅ.)

Mostatsernas förening
Motsatsernas förening symboliseras ofta som en hermafrodit, inom alkemin och på andra håll; det kan som sådant vara ett uttryck för Självet, totaliteten.

Med andra ord spjälkas den ursprungliga enheten upp i motsatser, och det mystiska målet är att förena dem igen (vilket är särskilt utpräglat inom gnosticismen). Detta blir en rytm som känns igen från österländsk filosofi, där världen skapas och förstörs, skapas och förstörs, i det oändliga, och där hela universum pulserar, likt människans hjärta och andning – särskilja-förena-särskilja-förena, in-ut-in-ut, försvinna-återkomma-försvinna-återkomma, och så vidare. (Jämför ANDEDRÄKT.)

Anima/animus
Människan och hennes ”kontrasexuella komplex” förefaller uttryckas exempelvis inom alkemin som en hermafroditisk figur, inte sällan med krona.

Medfödd androgynitet
Både de äldsta trossystemen och den samtida djuppsykologin, liksom modern biologi, är överens om att ingen är endast det ena eller det andra; vi har alla spår av den ursprungliga hermafrodismen, så att säga.

Homosexualitet
Heterosexuella personers drömmar med homosexuella inslag kan spegla hermafroditiskt symbolvärde, där drömmaren så att säga antar rollen av det motsatta könet och på så vis besitter båda könen.

« Back to Glossary Index