Barn

Barn i drömmar representerar inte minst potentiell framtid, men det är en komplex symbol med många betydelser. “Det representerar den starkaste, den mest ofrånkomliga drivkraften i varje människa, nämligen drivkraften att förverkliga sig själv.” (Jung 1970, s. 124.)

Framtid

”Barnet är potentiell framtid. … [Det] banar väg för en framtida förändring av personligheten.” (Jung 1970, s. 115.) Om drömmen behandlar individuationsprocessen kan bilden avse en syntes av medvetna och omedvetna innehåll. “Det är är därför en förenande symbol, som förenar motsatserna.” (Ibid.)

Vid sidan av denna mer övergripande betydelse, kan barnet också mer vardagligt antyda ett nytt äventyr, antagligen kopplat till tidigare förbisedda sidor av oss själva, eller personlighetsdrag i vardande. (En pojke kan symbolisera ett nytt, ”uppriktigt” företag, enligt von Franz [1994b, s. 140].) För att integrera detta kan lekfullhet krävas, att man gör något i motsats till att exempelvis intellektualisera det, eftersom leken som ju hör till barnet innebär att man överlämnar sig till en spontan energi.

Nyfött barn
En bebis behöver tid, tålamod och omvårdnad; den symboliserar inte nödvändigtvis något nytt som sprungit till liv i drömmarens yttre värld, utan något som bara börjat, något ännu potentiellt, som kräver tid och omhändertagande för att realiseras.

Barndom
När man drömmer om något som har med barndomen att göra kan drömmen så att säga måla med en bred pensel som avser hela ens liv – ens utveckling från barndomen till nutiden. På motsvarande vis kan ett ”drömbarn” representera våra egna erfarenheter från barndomen som numer är en del av vår personlighet.

Frälsare
Symbolen låter förstå utvecklingsmöjligheter, till och med förvandling; en syntes mellan medvetet och omedvetet innehåll. Det är på så vis en symbol för motsatsernas förening – en medlare, en helare. Frälsarfigurer som Jesus är av dessa skäl barngudar.

Förbehållslöshet
Apropå jesusbarnet är barn en symbol för det oförstörda, det rena, men också för lekfullhet och spontanitet; symbolvärden som kan eller anses vara eftersträvansvärda inte minst i österländska traditioner. Den förbehållslösa attityden och naiviteten som präglar barn (tillsammans med nämnda värden) är säkert bakgrunden till Jesus ord: ”Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” (Markus 10:13.) (Jämför Offer.)

Lekfull och listig
Att ”bli som barn” innebär inte att man gör sig infantil och dum, utan att man vågar lyssna på och följa sin förbehållslösa och lekfulla sida. (Det handlar ju inte att förbli ett barn, utan att bli såsom ett barn.) Det kräver dock list och försiktighet, för man gör sig sårbar (se nedan). Barn och ”barnsliga” figurer i folksagor karaktäriseras ju av energi och spontanitet, men också list – de är aldrig dumma.

Självet och livsenergi
Tidiga drömmar om Självets framträdande handlar ibland om barn som på ett eller annat sätt är ”illegitima” eller utöver det vanliga; ofta något som inte är omedelbart acceptabelt, eftersom Självet går bortom jagets regler. (Edinger 1994b, s. 81.) Sammalunda kan barn som på ett annat sätt uppfattas som ”ursprungliga” eller sprungna ur naturen representera Självet i drömmar. Men barn (”det gudomliga barnet”) i drömmar och sagor kan dock i allmänhet vara ett uttryck för Självet, som källan till livskraft, energi, och så vidare. Barnbilden kan som symbol uttrycka ”det icke-realiserade” Självet, för den ännu är ”pojkaktig”.

De flesta som tänker på sin egen barndom associerar till liv – hur levande man var, hur starka intrycken och känslorna var, etcetera; finns det något så nyfiket, energiskt och lyckligt som hälsosamma små barn? På så vis blir barnet som symbol ett uttryck för själva livet, eller livsenergin. Av detta skäl är barn förknippat med VATTEN å ena sidan och ORMAR å andra. Jung kallade bilden av barnet ”en förenande symbol med försonande kvaliteter.”

Den fjärde funktionen
Den utvecklingsmöjlighet som barnet representerar, samtidigt som innehållet kan vara infantilt (se nedan), är ibland kopplat till den fjärde, underutvecklade funktionen enligt Jungs typologi. Den primära funktionen kan få slut på energi vid en punkt i våra liv, och den fjärde funktionen i stället springa till liv. Eftersom den är mer eller mindre omedveten och utom ens kontroll, går det inte att diktera den, utan man kan behöva följa den på det förbehållslösa och lekfulla sätt som barnsymbolen antyder.

Den transcendenta funktionen
Till det nämnda hör bilden av barnet som lösningen på en omöjlig situation. Barn dyker upp i drömmar just när vi finner oss i en olöslig konflikt, som en tidigare otänkbar lösning, ”det tredje”. De är ”ljusbringare” som ”utvecklar vårt medvetande”. Ett sätt att se barnsymbolen är att den antyder eller är kopplad till individuationsprocessen.

Strävan mot helhet
Jung skriver om ”det inre barnet” (CW 17, par. 286): ”I varje vuxen stryker ett barn – ett evigt barn, något som alltid är i vardande, aldrig fullbordat, och fordrar oupphörlig omvårdnad, uppmärksamhet och utbildning. Det är den del av den mänskliga personligheten som vill utvecklas och bli hel.”

En ny början
Man kan säga att barnet man var är det vuxna jagets prima materia. Drömmer man att man är barn på nytt, till exempel, kan det vara en vink om att man börjar om på nytt, utan den vuxnes förutfattade meningar och allmänna stelhet; barnet är öppet, oskyldigt och ännu formbart.

Det barnsliga
Å den mer ”negativa” sidan kan ett barn i en dröm symbolisera att något inom oss är “barnsligt”. Till exempel, om ett barn är i besittning av något, kan det ibland förmodas vara en del av drömmarens outvecklade kreativitet; eller att man avseende det barnet symboliserar har en barnslig attityd. Om man läser en barnbok eller märker till sin förvåning att det bara är barn på en plats man förväntat sig vuxna, kan det indikera att föremålet och platsen är för ”barnsligt” för oss, och att vi kanske bör hitta något som är mer i linje med vår ålder och nuvarande inställning eller mognad. I dramatiska fall kan en dröm till och med framkasta nödvändigheten att en barn – det vill säga den barnsliga attityden – måste dö.

Det outvecklade – skuggan
Sidor av oss själva som trängts bort från medvetandets ljus, upphör att utvecklas i det omedvetna; när det når medvetandet igen kan det vara som infantila impulser eller beteenden – eller som barn i drömmar. På detta vis kan barn som upplevs negativt i drömmen, till exempel om det är självdestruktivt, oförskämt eller elakt, representera infantila skuggsidor hos oss själva.

Det som har en framtid, möjlighet att utvecklas, är per definition underutvecklat, eller för all del infantilt och barnsligt. Söker man utvecklingens väg börjar man alltid som barn, och därför kan barn symbolisera just utveckling. De första, stapplande, tafatta och naiva stegen är en förutsättning för att mogna. Det barnsliga i drömmen kan på så vis trots det sagda ha en positiv mening.

Homonculus
En liten pojke som plötsligt dyker upp, lär människan något – som odling, lagar, konst – och sedan försvinner på nytt, är en återkommande bild i människans historia. Den hjälpsamma pojken uppträder som homonculus, ”liten människa”, i olika former och uttryck genom historien. Barn har med andra ord liknande symbolvärde som “små män”, som ett uttryck för omedveten kreativitet, med mera. I somliga drömmar är man betjänt av att tolka till exempel ett antal små pojkar som ett dvärgmotiv snarare än ett barnmotiv. (Se DVÄRGAR.)

Mångfald i motsats till enhet

En odefinierad mängd varelser antyder som regel helt omedvetna processer (se Mångfald). Förekommer ett stort antal dvärgar eller barn som saknar individuella särdrag finns risk att drömmen snarast speglar en dissociation; men om barnmotivet uppträder som en enhet har vi att göra med en ”syntes”, som – liksom allt omedvetet – endast uttrycker en möjlighet. (Jung 1970, s. 116-117.)

Eros
Den nakna pojken är inte sällan en symbol för kärlek, som i Eros och Amor, något som kan speglas i drömmar. Jung kallade människans ”relationsfunktion” för just eros, som ”bara trivs när ande och instinkt är i samklang”. (CW7, par. 32.)

Lust och lek
Den “barnsliga” LEKEN är spontana, omedvetna krafter som kan vara helt nödvändiga för det inre arbetets dynamik (något som ofta symboliseras av små varelser som lekande kabirer eller tomtar). Som nämnts kan den personliga utvecklingen kräva lekfullhet. (Den vise GAMLE MANNEN är således lekfull och nyfiken som ett barn, och är som arketypisk bild återkommande i sällskap med en pojke.)

Vi har alla i högre eller lägre utsträckning behov av att i vid mening leka. Drömmer man om barn som inte mår bra kan det vara en illustration av att man inte låter sig leka och utforska, eller vara öppen och nyfiken. Allt detta är förknippat med kreativitet som alltså symboliseras av barn.

Det sköra
Inte sällan är barn i fara i drömmar, eftersom det är något nytt och skört som behöver omvårdnad. Att hjälpa och skydda barn är ett vanligt tema, och uttryck för behovet att vårda det som är nytt, kanske försvarslöst på grund av ”omognad”, och viktigt för vår utveckling. Vi talade tidigare om barnet som uttryck för glädje och energi, men med dåliga erfarenheter kan detta förstöras. Det måste vårdas utan att kvävas.

Det inre barnet
Barn i drömmar är ibland en bild för drömmarens “inre barn”, för man bär alltid med sig den man en gång var, likt årsringar i ett TRÄD.

Söner och döttrar
Om man drömmer om sina egna barn har symbolen sannolikt en annan kvalitet, eftersom de är ett slags förlängning av en själv. Inte sällan agerar ens barn på ett sätt i drömmar som står i motsats till hur man vill att de ska agera, eller hur drömjaget agerar. Det kan antyda en inre splittring mellan det tvekande jaget och den omedvetna impulsens framåtskridande; kanske mellan det närvarande och det framtida.

Ålder
Barnets ålder är nästan alltid relevant. Det kan antingen hänsyfta på någon erfarenhet drömmaren hade när denne var i drömbarnets ålder, men också något som hände – eller ”föddes” – så och så många år innan drömmen. Till exempel, drömmer man om en tolvåring kan det hänsyfta på något som hände eller pågick när man var tolv år gammal; drömmer man om en tvååring kan det vara relevant att fundera på om något hände (”föddes”) för två år sedan, etcetera. (Se även FÖDELSE.)

Alkemi
Det enskilda barnet som ska födas eller just har fötts kallades filius, den sten som föds i retorten.

« Back to Glossary Index