Eld, Hetta

Elden hör till människan och hennes liv; elden brinner så länge människan lever. Den ger oss värme och LJUS, den används för all tänkbar transformation, men den kan också förgöra, förinta och SLUKA. Överallt på jorden har människor haft eldfester, i högre eller lägre utsträckning kopplade till SOLEN. Symboliskt sett är elden flammande livsenergi, heta känslor och livgivande kraft.

Dessa kvaliteter avspeglas i talesätt, som att man ”blir eld och lågor”, bör ”smida medan järnet är varmt”, men att man också riskerar att blir ”utbränd” (kanske för att man haft för många ”järn i elden”), eller bara ”bränd” av någon man tycker om.

Att vara ”nära elden” eller överleva ett ”elddop” handlar om att klara av en PINA och komma renad och styrkt ur det. Överallt har eld varit förknippat med gudomligheter och har använts till det offer som förenar människa och gud. Kristus säger att han kommit för att ”tända en eld på jorden” (Lukas, 12:49) och i Thomasevangeliet att ”den som är nära mig är nära elden” (82).

I Symbols of Transformation amplifierar Jung omfattande kopplingen mellan eld, ord, guld, libido, kreativitet, insikt och intelligens; sammanhängande innehåll som kretsar kring symbolen för psykisk och emotionell energi. (von Franz 1995a, s. 216.) I många alkemistiska skrifter definieras Mercurius rätt och slätt som eld. Edinger säger att ”överallt har eld varit associerat med Gud och representerar därför arketypiska energier” (1994, s. 33).

Rening och förvandling
Eld är dynamiskt, passionerat och emotionellt; det har en renande och förvandlande kvalitet, och är som sådan en återkommande symbol i religiösa ritualer och föreställningar; till exempel skärselden å ena sidan, och traditioner att hoppa genom eld å andra, men också mystiska föreställningar som att träda in i elden och komma därur som ande. Att ”döpas i eld” är en återkommande bild som speglar detta. Även VATTEN är renande och förvandlande; för alkemisterna var de stundom synonyma, som i det upprepade uttrycket ”vårt vatten är eld”. (Associationen förekommer kommer ju också i ”eldvatten”, det vill säga VIN och sprit, som fått mystiska associationer.)

Känslor
Eld är också en symbol för heta känslor, som kan vara både negativa (”brinnande hat”, ”koka av ilska”) och positiva (”brinna för något”, “bli eld och lågor”); men dessutom kan de heta känslorna “påskynda processen” och ha en kreativ kvalitet. Om något brinner i drömmen kan det indikera att innhållet på ett omedvetet plan förvandlas eller förstörs genom emotioner.

Om man drömmer att ens hus brinner ned i en eldsvåda, till exempel, kan det vara en reflektion att något emotionellt är helt utom kontroll i drömmarens liv (se nedan). ”Med psykologisk terminologi är eld detsamma som affekter; och i mytologisk terminologi hör elden till gudarna. Med andra ord kommer affekter från Självet.” (Edinger 1995, s. 272.)

Vid sidan av att eld kan symbolisera heta känslor och affekter kan den också illustrera något drömmaren känner särskilt starkt för – önskningar, förhoppningar, och så vidare – men också ett ”upphettat” tillstånd.

Värme, varma känslor, förknippas med hjärtat; enligt tantrismen hör eld som element med anahata-chakrat, hjärtats centrum; samtidigt innebär Kundalinis resning värme, ja flammande eld.

Skapande
Simon Magus kopplar eld till begär och skapelse. Enligt von Franz menar Simon Magus att elden är all skapelses ursprung eftersom skapelsens ursprung är begäret att skapa, som fyller allting som inträder i skapelsen, och detta begär kommer från eld (1995a, s. 198). På samma vis kräver ÄGG värme och ruvande, och BARNET i MAGENS värme påminner om det som bakas i UGNEN. Värme är en förutsättning för allt skapande.

Energi
Eld är energi – en brinnande eld kan symbolisera psykisk energi och passion; eldens energi blir värme och ljus, som ju är positiva, rent livsavgörande kvaliteter. Det finns en symbolisk koppling mellan eld och BLOD. ”Emotioner symboliseras vanligtvis med eld, en av de främsta symbolerna för libido eller psykisk energi”, påpekar von Franz (1995a, s. 216).

All eld ska inte släckas. Jung lär ha sagt att han har sin blick på ”den centrala elden” och försöker medelst speglar få andra att se den. Den brinnande elden kan symbolisera Självet.

Eldsvåda
Ett brinnande HUS till exempel, kan antyda överväldigande affekter. Om en hel stad eller ens eget hus slukas av lågorna indikerar som regel ”en befintlig affekt som är helt bortom kontroll” (von Franz 1996, s. 105).

En avlägsen eldsvåda som inte hotar drömmaren kan spegla kraftig energi eller passion eller återigen affekter som man saknar kontakt med.

Det som karaktäriserar en eldsvåda är att det är en rasande eld utan behållare. (Se KÄRL.)

Förnyelse
Elden som hotar att bränna ned behöver inte vara en negativ bild, utan somligt bör brännas till aska för att något nytt ska kunna växa, eller byggas upp. Ett hus i brand kan i ena drömmen antyda en smärre katastrof, men i andra peka mot nya möjligheter i livet. Som bekant bränns Fenix för att återuppstå ur askan. Inte minst drömmarens känslor för det som sker kan antyda tolkningen. All eld ska i varje fall inte släckas, även om den verkar farlig. Vi kan ju också påminna oss om Demeter som ville göra Demofon odödlig genom eld, men som avbröts av hans förskräckta mor; genom elden skulle hon bränna bort hans dödliga själv, för att låta det odödliga återstå. Elden har som nämnts en renande kvalitet. (Jämför SMED.)

Medvetenhetens ljus
Elden är en symbol för människans seger över omedvetenhet. Inte endast i antikens berättelser tillhör elden ursprungligen gudarna, men stjäls av människorna. En lägereld kan symbolisera medvetenhet, medan en låga kan symbolisera själen. (Se även LJUS.)

På samma eller liknande vis är hetta i sig förknippat med medvetenhet; att hetta upp något är att höja medvetandet. Att något svalnar av och blir kallt är att liknas vid sömn och omedvetenhet. (Jämför VINTER.)

Skydd
Ljuset och elden används som skydd. Förr i tiden hölls rovdjuren borta med eld, och demoner med för den delen; nu för tiden kanske vi tänder lampor om vi blir mörkrädda och förjagar därmed det tänkta hotet.

Alkemi och transformation
I alkemin används eld för att bränna bort det som inte är nödvändigt för processen. Det som återstår är en symbol för odödlighet, det sanna självet, kärnan. (Odödlighet ska i symboliska sammanhang ses som människans kontakt med det eviga.) Bibeln innehåller också flera referenser till denna arketypiska bild, inte sällan tillsammans med metall. (Se första kapitlet i Anatomy of the Psyche för att utförlig beskrivning denna bild, det alkemisterna kallade calcinatio.) Men elden gör också att två skilda metaller kan smälta och bli en, det vill säga förenar motsatser. Eld är “den stora förvandlaren”. I Aurora Consurgens står det att den som döpts med eld övergår från att vara död till att vara levande. Kremering är ett uttryck för detta – den jordbundne kroppen bränns till aska och själen stiger med röken mot himlen; det är själens återfödelse. Inom yoga representerar det tredje chakrat, placerat i magen, både eld och förvandling (jämför KÖK och KÄRL). Den som är rättfärdig och renad, som går med Gud, kan inte skadas av den eld som bränner de orättfärdiga.

Inre hetta
Människans (eller gudens) ”inre hetta” eller ”mystiska hetta” är kreativ; den ger upphov till större eller smärre mirakler. Eliade skriver att ”’inre hetta’ utgör en väsentlig del i ’primitiva’ magikers och shamaners teknik” och att tillägna sig denna inre hetta har överallt uttryckts som ”eldens bemästrande” (1992, s. 412); shamaner var ”eldens mästare”.

Sexualitet och andlighet
Hetta och känslor ligger givetvis sexualitet nära, och eldens renande, upplysande kvalitet med andlighet. Samtidigt associeras den ursprungliga elden med sexualitet, eftersom den skapas med människans rytmiska gnuggande eller dragande fram och tillbaka. Å andra sidan kan eld slås till liv med flinta och stål – med GNISTAN, som ett uttryck för ande. Slutligen skapas eld när den gudomliga BLIXTEN slår ned. Så både i mer bokstavlig mening som i bildlig är elden en symbol för sexualitet å ena sidan, och andlighet å andra.

Hettans nödvändighet
Om något är ljummet är det inte användbart, det finns ingen hängivenhet i processen. Det är elden som håller processen i gång, “grytan kokande”, och det är många gånger kritiskt att den inte slocknar; för om elden slocknar finns det ingenting kvar att arbeta med. Elden är domaren som avgör skillnaden mellan det oförstörbara och det förstörbara, det som är relevant och det som inte är det. Inom traditionell yoga, som nämnts på annat håll, är yogin ”kokt” medan de andra är ”okokta”. (Liknande tänkesätt förekommer inom alkemin.) (Jämför PINA.)

Komplexets hetta och avsvalnande
Med det ovan sagda har hettan mestadels en positiv kvalitet, bortsett från överväldigande eldar och annat bortom kontroll. Samtidigt kan ett komplex, ett omedvetet ”energiknippe” drabba en likt affekterad hetta. Här gäller det snarast att bära detta, medan innehållet medvetandegörs, kanske genom aktiv fantasi, och på så vis få det att svalna av medan det förlorar sin omedvetna energi. Om man däremot slår undan det behåller det sin heta energi, och fortsätter att från och till vara överväldigande. Symboler som avbildar bärande av något tungt, härbärgerandet av något svårt, släckning kan anspela på detta. Endast genom att använda komplexets egna energi eller för all del hetta ”kan jobbet göras”. Alkemisterna menaden substansen endast kan kalcineras i sin egen eld. (Edinger 1994b, s. 57, 62.)

« Back to Glossary Index