Fader

Som generell, arketypisk bild representerar fadern traditionell mentalitet, allmän livsåskådning, rådande ordning; ”manlig” intellektualism och rationalism, och så vidare – ett kollektivt medvetande, då MODERN som arketypisk bild på motsvarande vis representerar det kollektivt omedvetna.

Den maskulinitet som fadern kan representera är aktiv, utåtgående energi – det vi gör eller misslyckas med att göra i livet (medan den feminina ”modersenergin” oftare handlar om det passiva, mottagande och inneslutande.)

På en mer personlig nivå kan ens far representera ens världsbild, allmänna inställning, vanor och attityder. Likt den gamle KUNGEN i sagor kan vi i dessa avseenden stelna.

När vi kliver ut i världen kliver vi på sätt och vis in i faderns värld, och vår inre fader – eller faderskomplex – speglas i det vi möter, och vår attityd till det.

Andlighet
Den arketypiska fadersbilden äger en andlig kvalitet (kallas ibland för ”livets ande”) och kan representera den arketypiska bilden ”den vise gamle mannen”, som undervisar drömmaren i ”de gamles läror”. En typisk initiationsrit beskriver hur ”fäderna” tar pojkar från familjens trygghet, tvingar dem till mer eller mindre smärtsamma prov, för att sedan inviga dem i de gamla traditionerna. Eftersom denna arketypiska vägledning sällan förekommer i det moderna samhället, är det ett inte ovanligt inslag i drömmar. – Förfäder i drömmar representerar ibland det kollektivt omedvetna.

Faderns andliga kvalitet återkommer i kopplingen till VIND. Liksom Modern är förknippad med VATTEN är fadern förknippad med vinden.

Den negativa fadern
Fadersarketypens negativa kvalitet illustreras av Saturnus/Kronos, den gamle maktfullkomlige som tränger undan det feminina, eros, ja själva livet och håller människan som i ett fängelse. Livet har stelnat, ”gubben” har blivit bitter och ilsken och strävar efter att kontrollera sin omgivning; tolererar varken skratt eller barnskrik – den bittre är ett uttryck för nigredo. En modern variant av denna arketypiska bild är Denethor i Sagan om ringen – maktfullkomlig, bitter, i ett hus utan kvinnor, i ett krig utan ljusning.

Självet
En auktoritativ mansperson – alltifrån en historisk gestalt till exempelvis ens morfar – kan vara uttryck för Självet. (Se även GAMMAL MAN och KUNG.)

Den personliga pappan
Drömmar om ens egen pappa kan ha nämnda arketypiska kärna, men hänför mer typiskt till det egna faderskomplexet. Ens relation till ens pappa – eller faderskomplexet – påverkar ens relation till den yttre världen över huvud taget. Det är som om fadern är omvärlden, och vice versa. Både en negativ eller positiv fadersbild kan bli ett hinder i drömmarens ambition att leva sitt eget liv. Ett negativt faderskomplex kan exempelvis ge upphov till en fientlig omvärld (då dröm om faders DÖD ofta indikerar en positiv utveckling.) (Jämför MODER.)

« Back to Glossary Index