Hund

Den tämjda hunden kan representera god relation med ens instinktiva jag; ”ett slags instinktivt psyke som följer dig … som inte är emot dig” (Jung, 2019, s. 227). En hund som uppträder likt en hjälpare i drömmen antyder början till en positiv relation till Självet. (Edinger 1995, s. 122.)

Människans bästa vän
Hunden är en väktare, stigfinnare, ledsagare och en hjälpare – “människans bästa vän”. Det är det DJUR som i högst utsträckning har anpassat sig till människan. Det är (tillsammans med KATTEN) i allt väsentligt det enda däggdjur den samtida människan delar rum med. För att anpassa sig till människan har hunden, till skillnad från katten, övergett sin självständighet. Vi ser hunden som särskilt trogen och beskyddande och äger en hjälpsamhetens symbolik, ännu på ett instinktivt plan.

Hundens utpräglade lojalitet kan också antyda negativa egenskaper. Att vara ”hundlik” kan beskriva olämplig, vanemässig trohet, viljelöshet, etcetera; att man exempelvis inte förmår lämna en relation av sentimentalitet och missriktad lojalitet.

Instinkt
Liksom andra djur representerar hundan alltså inte sällan drömmarens instinkter. Den spårar med sin nos på ett sätt människan inte kan göra med sin NÄSA; luktsinnet hör till intuition. Hunden antas se och känna osynliga varelser som människan inte kan se, såsom andar och SPÖKEN. På så vis kopplas den till det omedvetna och är en själaledsagare, eller psykopomp.

Andra sidan
I religioner över hela världen är hunden en guide till andra sidan. Den spelar en central roll i många dödsritualer; med döden, underjorden, och den står ju också som vakt till Hades i grekisk mytologi och utanför Gnipahålan i nordisk. Vi kan också observera att underjordens gud i egyptisk mytologi, Anubis, hade ett hunddjurs huvud. I symbolisk mening är underjorden och det omedvetna synonyma begrepp. I senare folktro präglad av kristendomen har hunden förknippats med djävulen, som ibland troddes uppträda i sådan skepnad, exempelvis vid en elak och gemen persons dödsbädd.

Måndjur
Hunden i sin ”mörka” aspekt hör till månen och mångudinnor som Artemis. Denna bilds negativa sida är tydlig i berättelsen om Aktaion, jägaren som slets sönder av sina egna hundar sedan han sett Artemis bada.

Negativ aspekt
Samtidigt som hunden har huvudsakligen positiva associationer som hjälpare, etcetera, har den också som framkommit negativa kvaliteter. Å den passiva sidan är hunden förknippad med depression, hjälplöshet och själlöshet; å den aktiva har den en viss SLUKANDE aspekt likt exempelvis LEJONET. Men den hör ju även till jakt och död, en asätare. Den kan representera ”psykets jaktaspekt”, som ibland hjälper jaget att jaga, men ibland är det jaget som är det jagade; då kan hunden symbolisera ett komplex som jagar efter, hetsar, som inte släpper taget.

Hunden har följt människan i tusentals år och blivit en del av hennes samhälle, men hunden är den ”lägsta” medlemmen. Många skällsord och talesätt vittnar om detta: ”bära hundhuvudet”, ”svansen mellan benen”, ”slita hund”, och så vidare; på engelskan finns de förklenande dirty dog och son of a bitch. Nästan alla talesätt som anspelar på hundar har negativ innebörd.

Alkemi
Just son of a bitch är lustigt, eftersom en synonym för de vises sten var filius canis, som betyder just detta – det vill säga, lägsta är också det högsta; alla symboler är paradoxer som inte går att förstå utan sitt sammanhang.

« Back to Glossary Index