Incest

För de flesta människor är incestdrömmar förfärligt motbjudande, men man ska komma ihåg att drömmar nästan uteslutande talar i symboler – och som princip bör även incest ses symboliskt. Ett exempel på sådan tolkning är Julius Caesars berömda dröm där han låg med sin mor. Mycket besvärad gick han till sina drömtolkare. De menade att Modern är Rom, som kommer att ta emot honom i sin famn (Se även SEX.)

Syskon
Incest med SYSKON kan betyda att drömmaren behöver assimilera omedvetna “skuggkvaliteter” som syskonet representerar. (Det ligger nära till hands att projicera egna karaktärsdrag man inte gillar på just syskon.) Det kan också betyda att assimileringen faktiskt sker vid drömmens tidpunkt. I mytiska sammanhang kan SEX mellan syskon vara en bild för motsatsernas förening, alkemisternas coniunctio; men beroende på sammanhang med en negativ anstrykning, som vi återkommer till.

Föräldrakomplex
Drömmar om incest med föräldrar kan illustrera att moders- eller faderskomplexet kommer i vägen för motsatsernas förening, för individuationens mål; att föräldrakomplexet har stort inflytande över andra, mer personliga komplex. Det kan handla om någon form av regressiv, ohälsosam dynamik som håller en tillbaka.

Heligt motiv
Sex mellan familjmedlemmar är förstås tabu, men observera att det är tillåtet för gudar och övermänniskor. Egyptiska kungligheter exempelvis, var så överlägsna vanliga människor att incest mellan dem sågs som naturligt. Inom grekisk mytologi är ju också incest mycket vanligt. Incestmotivet i myter och i arketypiska drömmar kan vara en reflektion av hieros gamos, det heliga bröllopet.

Alkemi
I grunden är incest i sig inget negativt i det alkemiska symbolspråket, det uttrycker helt enkelt ”föreningen av element som är av liknande eller samma natur”. (CW 14, par. 506.) Men många gånger är det uttryck för mörka passioner, förtidig förening eller en preliminär form av motsatsernas förening. Edinger säger att incestsymbolen under livets första halva är ett förräderi mot jagets värderingar och rädslan för detta kan resultera i ensamt fantiserande och tillbakadragenhet i det inre livet; något som kan vara nödvändigt senare för solutio av den stelnade situationen. Men det är inte ofarligt att krypa tillbaka dit, till ”modershuset” (det omedvetna), för det är inte säkert att man kommer ut igen. (1995, s. 187.) En ”förtidig” eller omedveten förening beskrivs alltid som destruktiv, där det ena dödar det andra; t.ex. en ”omedveten” förening med modern som incestsymbol innebär jagets död.

Jung skriver: ”Föreningssymboler uppträder i två faser: först, vid nedstigandet i mörkret, där bröllopet äger en skändlig kvalitet (incest, mord, död); sedan, före uppstigandet, när föreningen har en mer ’himmelsk’ kvalitet.” (CW 14, par. 523, fotnot.)

« Back to Glossary Index