Kristall

« Back to Glossary Index

Inom shamanismen har kristaller tilldelats viktiga egenskaper, de har exempelvis spelat rollen som hjälpandar som kommer från den stora kristalltronen i himlen. Kristaller var för shamanerna förknippade med de grottor som de initierades i. Att kristallen tillskrevs särskilt magiska egenskaper kan delvis härröra från att det uppfattades vara en speciell sorts STEN, för stenen är i sig magisk och de båda är förknippade med Självet. Men även inom andra traditioner, som den alkemistiska, tillskrevs den trolska och geometriskt bildade kristallen särskilda egenskaper, och sattes i samband med de vises sten. I samtida drömmar kan kristallen vara en symbol för Självet, för helheten.

Nutida drömmare förknippar säkert kristaller med new age, och denna association kan ligga närmare till hands för en given dröm; det vill säga, exempelvis ett uttryck för något som i själva verket inte kan hjälpa, ett slags chimär. Sammanhang och associationer kan säkert avgöra den saken.

« Back to Glossary Index