Lemlästning

Lemlästning är en sönder- eller uppdelning, som anspelar på psykologisk differentiering, urskiljande, men kan också hänsyfta på DÖD, OFFER och PINA (detta är en samling relaterade symboler; jämför även SLAKT).

Shamanism
Lemlästning är en typisk initationssymbol inom shamanismen. I många traditioner lemlästar hjälpdjuret shamanen, vilket symboliserar upplösning av människan, med påföljande återuppståndelse som en ny människa på låt säga ett nytt plan. Lemläsning har som symbol med andra ord vissa likheter med DÖD och kan i drömmar indikera förändring av jagets attityd, etcetera. (Se även FLÅENDE.)

Offer
Offer är en del av shamanens initiation i mysteriet, liksom initiationer i vid mening (se detta, ty lemlästning och offer är så att säga syskonsymboler). För att uppnå något måste man offra något (som en del av ens kropp) – man måste vara beredd att uppge något man bär med sig till förändringen.

Pånyttfödelse
Lemlästning är alltså förknippat med pånyttfödelse. Inom Dionysos mysteriekulter är guden offret, som styckas (lemlästas), kokas och äts. Dionysos kallades ”den odelade och den delade anden”. Även Osiris lemlästades som bekant, och hans kroppsdelar gömdes på olika platser i världen, innan de återbördades och sattes samman på nytt av Isis – det vill säga lemlästas (differentieras, se nedan), återsamlas och föds på nytt. Denna bild återkommer inom alkemin, som också ofta hänvisade till ”den lemlästade guden par excellence”, Osiris.

Alkemi
Inom alkemin var exempelvis PINA, sårande och lemlästning uttryck för nödvändiga OFFER. I denna mystiska tradition är sönderdelandet en allegori för opus, arbetet, där prima materia först är ett, sedan styckas det upp, för att slutligen sammanfogas på nytt (utvecklingsstadiet separatio framställs ibland som ett lemlästat lik), vilket ibland beskrivs som coniunctio, förening.

Differentiering
Psykologiskt sett motsvarar styckningen ett medvetandegörande genom differentiering (separatio, men solutio hör också till denna process), eller annorlunda uttryckt en analys av det omedvetna innehållet. Det grekiska ordet análusis betyder ungefär ”dela upp” för att göra det till hanterbara delar. ”Detta är en del av varje större komplex eller omedvetet innehålls transformation”, påpekar Edinger, ”det måste lemlästas – analytiskt fragmenteras med påföljande rekonstruktion på ett medvetet plan.” (1995, s. 178.)

Med separatio differentieras det omedvetna, det sammanblandade kaoset (eller prima materia), i sina enskilda delar, som sedan sammanfogas med hjälp av medvetandet på nytt i ett större helt som består av både det medvetna och det omedvetna (lapis, enligt alkemisterna). I Tractatus aureus Hermetis står det: ”Sönderdela din sten i de FYRA elementen, rektifiera och förbind dem i Ett, så har du hela mästerverket.” (CW 9ii, par. 377; här används lapis som både urmaterien och målet.) Hugger man av något i en dröm kan det anspela på denna symbol, möjligheten att särskilja för att kunna undersöka delarna.

När Jesus säger att han ”kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor”, etcetera (Matteus 10:35), syftar han på att hans differentierande svärd (10:24) – ökad medvetenhet – ”lemlästar” den participation mystique som karktäriserar familjen. (Jämför SÅR.)

« Back to Glossary Index