Mångfald, Många

Mångfald, Många

Det är ett vanligt motiv i drömmar att antalet djur, insekter, människor, och så vidare, är många, och liksom specifika antal har sin egen betydelse har även mångfalden en symbolisk innebörd. I korthet är mångfald “ett centralt kännetecken för omedvetna livsprocesser” (Jung 2008, s. 370).

Helhet som mångfald
Det ena bryts ofta upp i många. Det är inte ovanligt att det ena som inte kan hanteras återkommer som många; precis som det mytologiska temat att enheten blir uppbruten i mångfald. Det var också en del av alkemisternas arbete (multiplicatio, jämför LEMLÄSTNING). Det ena som det hela kan vara omöjlig att föreställa sig eller förstå. (Jämför TVÅ.)

Biologi
Bilden av många MÖSS eller INSEKTER, till exempel, är enligt Jung kopplat till det sympatiska nervsystemet, “eftersom det varken är fokuserande eller förenande, utan förgrenande och utbredande.” (Jung 2008, s. 370.)

Det kollektiva, det splittrade
Bilden av mångfald kan hänvisa till invididens upplösning i en kollektiv miljö. Alla omedvetna tillstånd har ett slags inneboende mångfald, brist på fokus och enhetlighet, och ju mer omedvetet det är, desto mer uppenbar är upplösningen i mångfald, i de andra, i det kollektiva. Individen är scatterbrained, som de säger på engelska – splittrad, om man så vill. Det finns inget centrum, fokus, utan allting far runt och individen tenderar att anta en kollektiv attityd (ofta ideologi) för att orientera sig, som hon sedan riskerar utveckla ett fanatiskt förhållande till – ett livsviktigt skydd mot kaos. (Jämför FOLKSAMLING.)

När mångfald i denna mening uppträder i drömmar kan det vara en reflektion av att drömmaren saknar riktning och fokus. Exakt vad avslöjar mångfaldens innehåll; är det exempelvis ormar kan det gälla ”livsenergi” (Sauer 1993, s. 26); ett MONSTER med många huvuden indikera ofokuserat och dissociativt känsloliv (von Franz 1999, s. 163), etcetera.

Folkmassa
Närhelst den aktiva parten representeras av en folkmassa, ”hänvisar det till ett upplösande tillstånd” (Jung, 2019, s. 234), med den slagsida mot det omedvetna som karaktäriserar ett tillstånd där det omedvetna har överhanden. Man förlorar jagkontrollen, man blir som alla andra, medvetandet saknar vederbörlig energi och det omedvetna tar över. (Se även FOLKSAMLING.)

Individuation – ihopsamlandet
Denna fara med mångfald uttrycks i många religiösa och mystiska skrifter, såsom Origenes: ”Se hur han som tror sig vara en inte är en, utan tycks ha lika många personligheter som humör … Där synder är, är mångfald … men där dygden är är enhet … Förstå att du inom dig har boskapshjordar …” von Franz kommenterar att individen måste genom moralisk ansträngning samla denna mångfald till en personlighet. Detta är ett mål med individuationsprocessen. (von Franz 1995b, s. 173-174.)

Detta att ”samla in sig” är ett vanligt motiv i omedvetna uttryck, såsom drömmar, legender, myter, sagor och så vidare. Något är spritt, och måste samlas in. Enligt Jung framställs individuation ”i drömmar … som en sammansättning av många enheter … som en samling av sådant som varit kringspritt” (CW 11, par. 399). Saker och ting faller på plats. Edinger säger på detta tema: ”I sina initiala manifestationer framstår det omedvetna för oss som en mångfald; men ju djupare jaget engagerar sig i att relatera till det och förstå det, desto mer framstår det omedvetna som en enhet.” (1995, s. 60.) (Se även SAMLA IHOP och LEMLÄSTNING.)

Mångfald och illusion
Enligt det hinduiska konceptet maya (ma, ”inte” och ya, ”detta”) representerar sinnevärlden med dess upplevda mångfald, illusionen som döljer den enda, som man varseblir med upplysning (medvetenhet), ett koncept som faller väl in i den psykologiska dynamik som beskrivits ovan.

Hot mot individualitet
Mångfalden är farlig för den enhetlighet som medvetandet (men även Självet) i hög utsträckning strävar mot; jaget riskerar upplösning. Så det finns en konflikt mellan jaget å ena sidan och mångfalden å andra, som inte sällan illustreras i drömmar. En helt omedveten människa är ”många”, osäker på vem hon egentligen är.

Comments are closed.